Organizarea şi funcţionarea instituției de educație timpurie nr.145, se realizează în conformitate cu documentele de politică educațională și de protecție a copilului ale Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, alte acte legislative, hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului, ordine ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, decizii/ hotărâri ale administraţiei publice locale, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului de organizare și funcționare a instituției.

Misiunea instituției este de a stimula progresul preșcolarilor în toate domeniile de dezvoltare, printr-o ofertă educațională variată, cu accent pe educația centrată pe copil, prin respectarea drepturilor acestuia, prin cunoașterea și respectarea nevoilor și intereselor individuale, prin respectarea ritmului propriu de dezvoltare, oferind experiențe de învățare din diverse domenii experențiale de către cadre didactice competente, responsabile, dedicate și preocupate de propria formare, totul într-un mediu securizat, atractiv și stimulativ, cu participarea tuturor factorilor interesați de dezvoltarea armonioasă a micilor preșcolari.

Ne dorim să asigurăm accesul și participarea tuturor copiilor la activitățile de învățare off -line și on-line organizate de unitatea de învățământ în dependență de diverse circumstanțe. De aceea, pentru perioada 2022–2027 vom orienta întreaga activitate, demersul didactic și educațional pe următoarele proprietăți strategice:

Ø    Îmbunătăţirea managementului la nivel de gădiniță, vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la eficientizarea procesului educațional și decizional;

Ø    Crearea unui climat democratic, transparent și creativ de dezvoltare pentru fiecare actor educațional (educator,copil,părinte);

Ø    Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ și nonformal;

Ø    Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire față de activitatea didactică în scopul obţinerii de performanţe în învăţare a preșcolarilor.

Ø     Consolidarea profesionalismului cadrelor didactice prin organizarea formărilor la nivel de instituție;

Ø     Ridicarea nivelului profesional și etic al cadrelor didactice;

Ø    Aplicarea documentelor de politici educaționale în procesul instructiv-educativ;

Ø    Dezvoltarea competențelor de utilizare a TIC , utilizarea TIC ca instrument de predare-învățare-evaluare;

Ø   Creșterea responsabilității tuturor actorilor participanți la procesul educațional(manager, cadru didactic, părinte, comunitate).